سی و یکمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه كار و توليد كشور سال 1398

ثبت نام سی و یکمین جشنواره امتنان به پایان رسید.  
 
 
 
تصاویری از جشنواره امتنان سال 1397