سی امین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه كار و توليد كشور سال 1397

مهلت ثبت نام جشنواره امتنان به پایان رسید.  
 
 
 
تصاویری از جشنواره امتنان سال 1396