بيست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه كار و توليد كشور سال ۱۳۹۶

ثبت نام کارگران ،گروه های کار و واحد های نمونه بیست و نهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید به پایان رسید.  
 
 
 
تصاویری از جشنواره امتنان سال 1395