سی وسومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید سال ۱۴۰۰

ثبت نام " سی و سومین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه " به پایان رسید.  
 
 
 
تصاویری از سی و دومین جشتنواره امتنان از نخبگان جامعه كار و توليد كشور